Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr AKC/16 9 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Szwajcarskiego Trustu Społecznego

Plan dyskusja w czasie panelu obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Pomiar skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele Na Szkolenia w Rzeszowie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant zostany omówiony w aspekcie skuteczności w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
 • Produkcja klejów
 • Produkcja motocykli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: nowotarski oraz nowodworski

  Upoważnieni beneficjenci to: Józefa Frys Sklep Spozywczo-Przemyslowy, DROBIMEX – HEINTZ Sp. z o.o., KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., „, Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „BISTER” Sp. z o.o. , Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” , Andromeda Productions Sp. z o.o., Fundacja Edukacji Ekonomicznej, KAIZEN Jerzy Łodziński, LAT , POLENG sp. z o.o., Wagran Sp. z o.o., JADWIGA INSTYTUT KOSMETYCZNO-MEDYCZNY LABORATORIUM BIOODNOWY S.C. VIOLETTA TRACZYK, AGATA SOPUCH, Pro-Unit s.c. Michał Szczygielski, Bartosz Wierzbicki, „KECMER” Paweł Kecmer

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.