Spotkanie raportujące – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem programu nr FOW/25 8 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Programu Edukacyjnego

Porządek dyskusja w czasie spotkania przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Pomiar sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodki na Szkolenia w Warszawie
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Pozyskiwanie drewna
 • Pozostałe drukowanie
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: żagański oraz nowodworski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shantou Huifeng Plastic Co. Ltd., POLAR S.A., Auto Serwis Piotr Masicz, Drogotech MKA, Stowarzyszenie Osiedlowej Telewizji Satelitarnej DĄBROWA- JEZIORANY, „Medigo ” , ARPEGGIO , EMEDIUM Sp. z o.o., HR MIKOŁAJ ŁOSIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Medi-Sept Sp. z o.o, Polidea , TEVOR S.A., Devroom Michał Doleżek, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Amaranth Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.