Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr BUP/63 3 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Amerykańskiego Trustu Oświatowego

Agenda dyskusja podczas seminarium obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Pomiar skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel Na Kursy w Mikołajkach
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Raport końcowy z II etapu badania.
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja słodu
 • Produkcja broni i amunicji
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Działalność w zakresie architektury
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: głogowski oraz dębicki

  Upoważnieni beneficjenci to: KLOSE – Czerska Fabryka Mebli Sp. z o.o., Huta Oława S.A., GeorytFinanse – PromotorInvestment S.A. (d. FAiH „GEORYT” S.A.), PHU „KRYS” Krzysztof Dębiński, Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.C. , „GAMP” Sp. z o.o., Aviator – Technologie Lotnicze Sp. z o.o., EDU Sp. z o.o., ISSystems Piotr Przybysz, Mars Polska Sp. z o.o., SOLEON , WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA, DB Druk Tape sp. z o.o., Teleoptics Spółka z o.o., Automobilklub Rzemieślnik

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.