Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z finalizacją działania funduszowego nr UDL/75 3 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Amerykańskiego Programu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja podczas warsztatu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodek na Wykłady w Wieliczce
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie skuteczności w następujących dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
 • Produkcja włókien szklanych
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: sulęciński oraz m. Konin

  Upoważnieni beneficjenci to: DAVID S. SMITH KIELCE S.A., Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., Lafarge Żwirownia Sępólno S.A., EcoPitStop Mobilna myjnia parowa, „DAAT” Sp. z o.o. , „CEMTEL” Arkadiusz Brzostek, Apator Rector , ENERBIO , Invest – Eko Arkadiusz Primus, P.P.H.U. „Frost”, „Astra Vernici Polska” Paweł Maj, STER Spółka . z ograniczoną odpowiedzialnością, VEGA Jarosław Papliński, 9.90 Public Relations Marcin Helbin , Profil Krystyna i Marek Kosowicz Spółka Jawna, Cukiernia ”MARICA” Ryszard Zawadzki

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.