Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem programu nr GPH/94 7 9 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Amerykańskiego Funduszu Pomocowego

Program debata podczas konferencji przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Ewaluacja Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pn. „Wpływ systemów B2B na wzrost wydajności i efektywności współpracy przedsiębiorstw”.
 • Weryfikacja jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele na Spotkania team building w Karkonoszach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz zostany omówiony pod kątem efektywności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja odzieży skórzanej
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: jaworski oraz strzyżowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z o.o., Cementownia NOWINY S.A., ŁOPUSZAŃSKA S.A. , ATAK.Z Tomasz Zawodniak, Kaliska Telewizja Kablowa „TELE-CAL” Spółka z o.o. , ITV Media Tomasz Barlak , BAUMGART Pharmaceuticals Arlena Cichocka, Ewelina Biłda, INCO-VERITAS , Larkis , Restauro , Żeneta Chachulska ArtWand, INSTAR Czamara Marek, Hajdyła Ewa, Pytel Jan, TYMBARK-GMW SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Firma „SYLAND” Andrzej Grabowski, Sylwester Grabowski

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.