Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr WFR/94 4 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram dyskusja podczas konferencji przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Analiza jakości implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Warszawie
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działań 2.1,2.3,2.4 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim


 • Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w następujących dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Handel energią elektryczną
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: nakielski oraz białostocki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „KPBP-BICK” S.A., Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne „TELKOM-TELMOR” Sp. z o.o. , Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Sp. z o.o., GEOBUD Lech Olszański, Spółdzielnia Mieszkaniowa STAWKI , „JAMAS „, Bank Gospodarstwa Krajowego, eFAKTURY , Hybryd , Multimet sp. z o.o., Peptaderm Sp. z o.o., Teledirect Sp. z o.o., Clima Komfort Witkowiak Adam Witkowiak Waldemar Sp.j., MacTronic Mocek i Sp-ka Spółka Jawna, „DREWEX” – Spółka Jawna, Adam, Czesław i Piotr Chojnowscy

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.