Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr TAH/25 6 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania wsparcia z Szwajcarskiego Programu Wyrównawczego

Plan dyskusja podczas spotkania przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Audyt sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele na Wyjazdy integracyjne w Jurze
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Raporty z ewaluacji ex-ante programów operacyjnych i NPR – wersja polska
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: milicki oraz kozienicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Wyrobów Sanitarnych „KOŁO” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o., Fabryka Osprzętu Samochodowego „POLMO” S.A., WOLF II SŁUŻBA OCHRONY , Wąbrzeski Dom Kultury , „PEDMO” , Beata Świtalska Firma Handlowa Beata, CIEPŁO-TECH s.c. Andrzej Orzechowski, Alfred Owczarek, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Mawey sp z o.o., Stem Cells Spin , TOP DENTAL A.P. MĘDREK SP.J., GROBUD SP. Z O.O., DEKOR Media Sp. z o.o., M+S Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Spółka Cywilna Maciej Kęszycki, Stanisław Kęszycki

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.