Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją działania funduszowego nr OBD/46 1 5 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania wsparcia z Amerykańskiego Programu Społecznego

Harmonogram dyskusja podczas panelu obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Audyt stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Warszawie
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz zostany omówiony pod kątem efektywności w poniższych dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
 • Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • Wytwarzanie paliw gazowych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: płocki oraz lubaczowski

  Upoważnieni beneficjenci to: PREDKI PIOTR Instal – Uslugi Hydrauliczne, Fabryka Maszyn Spożywczych „Spomasz” S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA , AUTO DOM BIURO, Zakład Instalacji Anten TV-SAT Dariusz Schmidtke, BIELSAT.com sp. z o.o. , 4Impression Agnieszka Dziurzańska, Fabryka Okien i Drzwi PCV Lastrik Robert Zwierzchoniewski, InTENSO , Nobilus ENT Tomasz Koźluk, StockWatch.pl Sp. z o.o., Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex” , BarterOnline.pl , POZBUD T&R , Firma Marketingowo – Usługowa „MARTIN” Mariusz Krysik

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.