Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z raportowaniem projektu nr BRY/25 9 2 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania wsparcia z Szwajcarskiego Funduszu Spójności

Porządek debata podczas spotkania obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Analiza sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Sudetach
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potecjału w kontekście realizacji zasady ,,good governance”
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Ewaluacja efektów działań informacyjno-promocyjnych dotyczących edukacji przedszkolnej realizowanych w ramach projektu ogólnopolskiej kampanii upowszechniającej model uczenia się przez całe życie
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program zostany omówiony pod kątem efektywności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Produkcja włókien chemicznych
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Transport lotniczy towarów
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: grudziądzki oraz pińczowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., Fabryka Wyrobów Blaszanych „Polmetal” S.A. , P.U.H.P Firma „Olimp” Sprzedaż i zabudowy karawanów pogrzebowych, BIOPRO, Niezależny Samorządny Związek „Solidarność” Zakładowa Komisja Zakładów Chemicznych „Blachownia”, „AS-SAT” Zakład Instalowania i Konserwacji Systemów Antenowych Marcin Dariusz Prymas , BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH DEKRET Izabela Sieniawska, DANSPORT MACIEJ śNIEGÓRSKI, INGLA Sp. z o.o. , Merchandising Team Kozicki Spółka Jawna, PharmaInterAction sp. z o. o., Zakład Energoelektroniki TWERD Twerd Michał, Dr Kendy S.A., DEKOR-Publidecor , Ryszard Krzywicki, Łukasz Krzywicki prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą OGÓLNOKRAJOWE CENTRUM SZKOLENIOWO-USŁUGOWE „BHP- MEDIQ” SPÓŁKA CYWILNA – RYSZARD KRZYWICKI, ŁUKASZ KRZYWICKI

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.