Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr ECG/35 7 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Szwajcarskiego Priorytetu Pomocowego

Plan debata w czasie konferencji obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Audyt sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel na Warsztaty Negocjacyjne
 • Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: lwówecki oraz ostrzeszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Amond MetaLwork Co.,Ltd., Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej Piast-Tourist Sp. z o.o., Zakład Usługowy „KUBUŚ” Adam Mroczkowski, Usługi motoryzacyjne Ewa Ludwikowska, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brodnicy , Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAWIS” , Centrum Biznesowo Administracyjne , eGazety Sp. z o. o., INETSERVIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią – Spółka Komandytowo-Akcyjna, LEBER , SOBRE Sp. z o.o. , WXCA SPÓŁKA CYWILNA, SZCZEPAN WROŃSKI, WOJCIECH CONDER, BEPPE JOLANTA MARJAŃSKA, PCC Rokita SA, Grupa Advertis Paweł Gardasiewicz

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.