Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr PFU/11 9 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania środków z Panatlantyckiego Programu Oświatowego

Program dyskusja w czasie spotkania przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Wyjazdy Integracyjne
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Analiza wpływu interwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w poniższych dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
 • Produkcja broni i amunicji
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: rawski oraz przysuski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Baofu Pearl Jewellery Co. Ltd., Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Cementownia „WEJHEROWO” Sp. z o.o., JUSTUS D.W.A. Spółka z o.o., Stowarzyszenie Sieci Multimedialnej „DĄBROWA-67” , Spółdzielnia Mieszkaniowa „WESTALKA” , „YOUNG DIGITAL PLANET” , FONEM.EU Joanna Gruba, JAKUSZ Systemy Zabezpieczeń Bankowych Bogdan Jakusz, OPONEO.PL , SPÓŁKA USŁUG POŻARNICZO – OCHRONNYCH SUPO – CERBER , Zakład Ubezpieczeń Społecznych , JAKUSZ Systemy Zabezpieczeń Bankowych Bogdan Jakusz, Tomasz Tabor, Aquanet S.A.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.