Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr SOL/22 8 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania subwencji z Europejskiego Programu Oświatowego

Plan dyskusja w czasie seminarium obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Ocena sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel NaWarsztaty Wyjazdowe
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Produkcja wyrobów pończoszniczych
 • Produkcja włókien chemicznych
 • Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wydawnicza
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: radomszczański oraz bytowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie S.A., Lhoist Bukowa Sp. z o.o. , Gomar Motoryzacja Robert Łyżwa, Lech-Bruk Lech Mędykowski, Zakład Techniki Satelitarnej ECHOSTAR STUDIO mgr inż. Piotr Ziemniewicz , „Avio Polska” , AD KOMERS , ESMARTER Piotr Świniarski, Horus system sp. z o.o. , Kromiss-bis , SMAD DISTRIBUTION MICHAŁ SUSEK, Tenneco Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, Leader Business Institute Anna Cywińska, Polska Organizacja Turystyczna, Starglass Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe LTD

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.