Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr SHR/38 4 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Program dyskusja w czasie spotkania obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Ocena sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele na Imprezy Integracyjne
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • Produkcja zaprawy murarskiej
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy pasażerski
 • Działalność fotograficzna
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wieluński oraz siemiatycki

  Upoważnieni beneficjenci to: LECH Browary Wielkopolskie S.A., UNIPAK Sp. z o.o., DAZ-TRONIK s.c., KIMEL GROUP Kimel Maciej, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TELSTEN Sp. z o.o. , KabelTon Sp. z o.o. , Blirt SA, DYNAXO , Instytut Włókiennictwa, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Studio Puff-Buff Design s.c. Radosław Achramowicz, Anna Siedlecka, White Stones , Fabryka Armatur JAFAR S.A., SUPERVISOR , Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe SARTPOL Grzegorz Soszyński

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.